MAASEUTUKUNNAN KOTELO -HANKE

 
Maaseutukunnan KOTELO - Kuntoutumisen, Osallisuuden, Työllistyvyyden, ELämänhallinnan ja Osaamisen vahvistamisen paikallinen tukikohta.

Joulukuun alussa 2019 käynnistyneessä Maaseutukunnan KOTELO -hankkeessa vahvistetaan työttömien työikäisten sekä työ- tai kou­lutuspaikkaa vailla olevien nuorten työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta. Samalla etsi­tään toimivia ratkaisuja pieniin maaseutukuntiin työllistymisen ja työllistämisen tukemiseksi sekä pal­velujen saatavuuden turvaamiseksi.

Kolmivuotisessa hankkeessa ovat mukana Nilakan kunnat Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto. Kunnissa toimivissa KOTELO-toimipisteissä tarjotaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalve­lua. Ohjaajina työskentelevät ammattilaiset toimivat haastavassa tilanteessa olevien ja monia palveluja tarvitsevien asiakkaiden tukena koutseina ja kanssamatkaajina.

Hankkeessa paneudutaan työllistymisen edellytysten vahvistamisen, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisen ja työllisyyden, koulutuksen ja kuntoutumisen polkujen rakentamisen haasteisiin erityisesti pienten maaseutukuntien näkökulmasta. Samalla muotoillaan uutta palvelumallia haastavassa elämäntilanteessa oleville työikäisille. Pikkukunnissa toimintaympäristö on monessa suhteessa erilainen kuin isoissa kaupungeissa. Kun lähipalveluja on vähennetty, on palvelujen saatavuus yhä enemmän verkko- ja puhelinpalvelujen varassa. Yksi keskeinen kysymys onkin, kunka syrjäseuduilla asuville turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Pitkäaikaistyöttömillä ja haastavassa elämäntilanteessa olevilla on usein tarve tiiviille ja kasvokkain tapahtuvalle ohjaukselle, neuvonnalle ja tuelle. Kun elämässä on monia haasteita ja voimavarat vähissä, ei verkossa tai valtakunnallisissa puhelinpalveluissa tarjolla oleva tuki riitä. KOTELO-hankkeessa pyrimme tarjoamaan ”omalla kylällä” pienissä maaseutukunnissa henkilökohtaista palvelua ja apua tarpeenmukaisten palvelujen löytämiseen, saamiseen ja tarkoituksenmukaiseen toteutumiseen.

Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat mukana olevien kuntien sosiaali- ja työllisyyspalvelut. Lisäksi teemme yhteistyötä Pohjois-Savon TE-toimiston, muiden viranomaistahojen, kuntoutus- ja työllistymispalvelujen tuottajien sekä paikallisten ja alueellisten julkisen sektorin työnantajien, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Maaseutukunnan KOTELO on kolmivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hankkeen ko­konaisrahoitus on 693.000 €, josta ESR:n rahoitusosuus on 554.400 €. Loppuosa rahoituk­sesta tulee mukana olevilta kunnilta. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori ja neljä ohjaajaa.